Úvod‎ > ‎O programu‎ > ‎Organizace Zdravé abecedy‎ > ‎

Etický kodex Zdravé abecedy


Zdravá abeceda je program, který vznikl za spolupráce neziskových organizací AISIS, o.s., nadace Institut Danone a soukromé společnosti Danone, a.s. Program je navíc šířen pomocí grantů přidělených z veřejných rozpočtů a využívají jej veřejné instituce, proto je důležité, aby všem zainteresovaným byly jasné principy, na kterých program stojí:

  • V oblasti životosprávy vycházíme ze stanovisek Světové zdravotnické organizace a českých odborných společností.
  • V oblasti doporučení pro školská zařízení vycházíme z hranic vymezených aktuální školskou legislativou, zejména s ohledem na následující dokumenty: Rámcové vzdělávací programy, Školský zákon, Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  • V oblasti pedagogiky vycházíme z principů pedagogického konstruktivismu a pojetí kurikula orientovaného na dítě
  • Metodika programu neslouží produktovému marketingu zadavatelů a partnerů, potraviny a další elementy životosprávy jsou uváděny v generickém tvaru. 
  • Názvy a loga zadavatelů nejsou součástí materiálů, které jsou určeny pro práci dětí.
  • Soustředíme pozornost jednotlivých institucí pečujících o dítě na budování odpovědnosti za dlouhodobé zdraví dítěte a vytváření vhodných podmínek pro postupné přejímání této odpovědnosti samotnými dětmi, zároveň ale respektujeme kulturní či organizační limity zainteresovaných stran.
  • Program Zdravá abeceda je neziskovou iniciativou, tzn. jeho vlastnictví a ochranná známka nevytváří držiteli zisk (dle Nového občanského zákoníku). Zároveň program realizujeme jako profesionální službu a z rozpočtu programu či projektů jsou hrazeny náklady na zaměstnance a za dodávky materiálu a služeb v souladu s českou legislativou
Pokud kdokoliv zaznamená, že v při realizaci našich služeb, produkci nebo distribuci materiálů porušujeme výše zmíněné zásady, může se s důvěrou obrátit na Správní radu realizátora programu - AISIS, která připomínky projedná a pokud budou důvodné, zjedná nápravu.