Úvod‎ > ‎O programu‎ > ‎Projekty Zdravé abecedy‎ > ‎

2016 - Zdravá abeceda v Karlovarském kraji

Cílem projektu je realizace a evaluace antiobezitogenních opatření ve vybraných 9 MŠ za odborné podpory (školení, konzultace, evaluace, odborné setkání) podle metodiky Zdravá abeceda.

Popis aktivit projektu

Standard Zdravá abeceda bude využit na reprezentativním vzorku mateřských škol v Karlovarském kraji, které v rámci procesu certifikace popíší opatření, jakými naplní jednotlivé indikátory Standardu.

Aby identifikovaly příležitosti pro antiobezitogenní opatření a dokázaly je realizovat a obhájit před zainteresovanými stranami (rodiče, zřizovatelé, kontrolní orgány), zapojeným školkám bude poskytnuta podpora ve formě

  • motivačního semináře pro všechny (pedagogické i nepedagogické) pracovníky MŠ,
  • odborného akreditovaného semináře pro pedagogické pracovníky MŠ,
  • odborných konzultací
  • podpory při přípravě a realizaci závěrečného setkání s rodiči 

Pomocí již připraveného evaluačního nástroje Q-analýza bude vyhodnocen posun v očekáváních a postojích interních zainteresovaných skupin (vedení MŠ, pedagogové MŠ, rodiče dětí MŠ) jednotlivých zapojených školek a následně bude provedena analýza výsledků na úrovni všech zapojených školek. Ři evaluaci budou využity i výstupy z e seminářů a konzultací a jejímž výsledkem bude doporučení pro přijímání jednotlivých opatření Standardu Zdravé abecedy v zapojených MŠ i v dalších MŠ, které zvažují zapojit se do programu v dalším období.

S podporou Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje budou výsledky projektu představeny na krajském setkání, které bude sloužit i jako platforma pro sdílení dobré praxe zapojených MŠ a dalších MŠ, které se do programu chystají zapojit.

Přínos projektu

  • Na zapojených 9 MŠ proběhne řada změn, které se pozitivně odrazí v životosprávě dětí i pracovníků MŠ a sekundárně i v životním stylu rodin dětí zapojených MŠ.
  • Díky evaluaci úspěšnosti naplňování jednotlivých opatření Standardu budou moci v budoucnu MŠ moci poptávat a také si vzájemně nabízet cílenou podporu.
  • Vznikne tematická síť školek, které si budou moci navzájem poskytovat kolegiální podporu a společně nastavovat kulturu práce v MŠ s ohledem na potřeby prevence dětské obezity.
  • Výstupy projektu budou prostřednictvím příjemce grantu a spolupracujících organizací představeny i organizacím působícím na národní úrovni nebo v jiných krajích. Vždy bude zmíněna podpůrná role Krajského úřadu a Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje

Harmonogram aktivit

04/2016 Příprava spolupráce s vybranými MŠ, dojednání termínů jednotlivých aktivit, dojednání zapojení jednotlivých cílových skupin.

04-06/2016 Motivační seminář pro pracovníky MŠ (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se seznámí s východisky programu – obezitogenní prostředí, nástroje prevence, potřeba součinnosti všech osob a institucí pečujících o dítě).

03-08/2016 Akreditované semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (učitelé porozumí cílům Standardu Zdravá abeceda a dokáží je včlenit do vzdělávacího programu MŠ).

09-10/2016 Seminář pro rodiče (rodiče budou motivováni pro změny v provozu a vzdělávacím programu MŠ podle metodiky ZA).

11/2016 Vyhodnocení Q-analýzy (bude vyhodnocen posun primární cílové skupiny projektu (pracovníci a vedení MŠ) v oblasti očekávání a postojů vůči cílům metodiky a jejím nástrojům.

11/2016 Realizace krajského tematického setkání s podporou Krajské hygienické stanice pro zapojené MŠ a další MŠ, které mají zájem připojit se k programu v následujícím období.

12/2016 Koordinace výstupů, sestavení závěrečné zprávy.